Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

InnovFin Fonu

InnovFin – Yenilikçiler için AB Finansmanı (InnovFin – EU Finance for Innovators)

Ufuk2020 Programı altında, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank – EIB) ve Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund – EIF) işbirliğinde “InnovFin – Yenilikçiler için AB Finansmanı (InnovFin – EU Finance for Innovators)” Programı ile KOBİ’ler başta olmak üzere diğer yenilik aktörlerine (start-up, büyük işletmeler, üniversiteler ve kamu kuruluşları) yönelik çeşitli finansal araçlar uygulanacaktır. Ayrıca bazı yenilikçi sektörleri de içerecek şekilde tematik finansal araçlar de bu kapsamda yer alacaktır. Bu finansman araçlarının en kısa yolla Avrupa’daki yenilikçi işletmelere ulaştırılması ve yatırımların hızlıca harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. InnovFin Programı Avrupa’da Ar-Ge ve inovasyona 48 milyar Avro’ya kadar yatırım yapılmasını hedeflemektedir.

InnovFin kapsamında yürütülen hisse (öz-sermaye) araçları ile Girişim Sermayeleri, Melek Yatırım Ağları, Fonların Fonları gibi finansal aracılar üzerinden erken aşama firmaların hisse karşılığında fonlanması gerçekleştirilmektedir. Bu araçlar arasında 10 Nisan 2018 tarihinde halka duyurulan VentureEU çağrısı kapsamında seçilen 6 fonların fonu yöneticisi adayının 410 milyon Avro kamu yatırımı ile birlikte 12 ay içerisinde 2.1 milyar Avro kaynak toplaması beklenmektedir. Bu yatırım ile desteklenecek girişim sermayeleri aracılığı ile toplamda 6.5 milyar Avro’luk bir kaynağın harekete geçirilmesi ve 1.500 start-up’ın bu fonlardan yararlanması beklenmektedir. Ek olarak, fonların fonu yönetici kuruluşların en az 4 Avrupa ülkesinde faaliyet göstermesi beklenmektedir.

Fon Yöneticileri

Axon Partners Group

İsomer Capital           

Aberdeen Standard Investments

LGT Capital Partners

Lombard Odier Asset Management and Schroder Adveq

Türkiye Yatırım Ekosistemi ve VentureEU

VentureEU kapsamında fonlara aktarılacak olan bütçenin bir kısmının Ufuk2020 ve COSME programlarından gelmesi sebebiyle Türkiye’den girişim sermayelerinin de bu programdan yararlanabilecekleri öngörülmektedir. Ayrıca fon yöneticilerinden Axon Partners Group’un İstanbul’da ofisinin olması ve EIF’in öncelikleri arasında programın coğrafi yayılımın da olması hususları ekosistemimizdeki girişim fonları açısından avantaj olarak yorumlanabilir.

InnovFin Fon Çeşitleri

Erken-Dönem (Early Stage) KOBİ Fonları

EIF tarafından geniş bir spektrumda finansman sağlanması söz konusu olacaktır. Aşağıdaki grafikte KOBİ’lerin gelişim aşamalarına göre ne şekilde fonlanacağına dair bilgi sunulmaktadır. InnovFin Equity (Hisse (öz-sermaye)), fonları aşağıdaki fonlama türlerini içermektedir.

InnovFin Teknoloji Transferi: Özellikle etkinleştirici anahtar teknolojilerde (Bilgi ve iletişim teknolojileri, Nanoteknoloji, biyoteknoloji, temiz üretim ve medical teknolojiler vb.) yapılacak olan yeniliklerin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda özellikle Ufuk2020 Programında fonlanan proje çıktılarının ticarileşmesi için fonlar kullanılmaktadır.

InnovFin Business Angels (İş Melekleri): İş melekleri ya da ortak yatırım yoluyla sağlanacak ve Ufuk2020 Programı kapsamında özellikle BIT teknolojileri içerecek şekilde bu finansmanın sağlanması hedeflenmektedir.

InnovFin Venture Capital: Çeşitli Venture Capital fonları tarafından erken-dönem işletim aşamasında olan KOBİ’lere, özellikle Ufuk2020 Programı kapsamında yer alan yenilikçi sektörlerdeki çalışmaları için verilmesi planlanmaktadır.

InnovFin Funf-of-Funds (VentureEU Çağrısı dahil): Erken dönem işletim aşamasındaki KOBİ’lere odaklı ve coğrafik olarak uygun dağılımda olacak şekilde bir yatırımcı fonları portfolyosu oluşturulması ve bu fonların yatırıma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

InnovFin SME Guarantee (KOBİ Garanti Fonu): Yenilikçi küçük işletmelerin (en fazla 499 çalışana kadar) 25.000 ile 7,5 milyon Avro arasında borç finansmana ulaşmasını sağlayan bir garanti ve karşı-garanti fonudur. Finansal aracılar tarafından verilecektir. Fonlama EIF tarafından sağlanacaktır. 30.06.2018 tarihli EIF Raporuna[1]göre ülkemizdeki yararlanıcılara KOBİ Garanti Fonu kapsamında, 8,4 Milyon Avro miktarında 9 adet finansal aktarım sağlanmıştır. 

KOBİ’lerin Gelişim Aşamalarına Göre Fonlama Süreci

Kurumsal Finansman Sağlama

InnovFin Emerging Innovators: Orta ve az yenilikçi ülkelerdeki (Ufuk2020 Üye ve Asosiye Ülkeler) Ar-Ge ve yenilikçilik fonları arasındaki boşluğu, hızlı büyüyen ve yenilikçi işletmelerin risk finansmanına ulaşımını iyileştirerek azaltmak amaçlanmaktadır. Bu fon EIB tarafından 7,5 milyon Avro seviyesinden başlamak üzere borç ve hisse (öz-sermaye) finansmanı olarak finansal aracılar üzerinden aktarılacaktır.

InnovFin MidCap Guarantee: 3.000 çalışana kadar olan işletmelerin (InnovFin SME Guarantee’den yararlanamayan) 50 milyon Avro’ya kadar borç finansmana ulaşmasını sağlayan bir garanti ve karşı-garanti fonudur. Yatırımlar finansal aracılar tarafından verilecektir. Fonlama EIB tarafından sağlanacaktır.

InnovFin Corporate Research Equity: EFSI (European Fund for Strategic Investments) kapsamında orta düzey işletmelere ve büyük Ar-Ge ve yenilik programlarına sağlanan hisse (öz-sermaye) finansmanının miktarının artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda EIB tarafından sağlanacak finansman 75 milyon Avro’yu bulabilecek ve finansal aracılar tarafından aktarılacaktır.

Bilim

InnovFin Science: Araştırma enstitüleri, üniversiteler ve kamu ve özel araştırma kuruluşları için inşaat masrafları ve diğer altyapıların da finansmanı dahil olmak üzere fon sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda borç ya da hisse (öz-sermaye) finansmanı şeklinde 25 milyon Avro’ya kadar destek sunulabilecektir. Fonlama doğrudan EIB tarafından sağlanacaktır.

Tematik Fonlama

InnovFin Energy Demonstration Projects: Enerji sistemlerinin değişimi alanında yürütülmekte olan gösterim projelerine 7,5 milyon Avro ile 75 milyon Avro arasında kredi, kredi garantisi ya da hisse (öz-sermaye) finansmanı sunulması sağlanacaktır. Fonlama doğrudan EIB tarafından yapılacaktır.

InnovFin Bulaşıcı Hastalıklar Finans Aracı: Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında yer alan çalışmaları yürüten yenilikçi firmalara yönelik 7,5 milyon ile 75 milyon Avro arasında standart borçlanmadan hisse (öz-sermaye) finansmanı sağlamaya kadar farklı finansman çeşitleri sunulacaktır.

InnovFin Tematik Yatırım Platformları: Diğer ilgili tematik alanlardaki yenilikçi projelerin üçüncü taraflarca standart borçlanmadan hisse (öz-sermaye) finansmanı sağlanmasını hızlandırmak hedeflenmektedir. Bu fonlar açılacak çağrılara ilgi beyanı ile başvuran fon yöneticileri tarafından yürütülecektir.

InnovFin Danışma Platformu

InnovFin Danışma Platformu büyük ve önemli projelerin uzun dönemli yatırımlara erişebilmesi amacıyla projeleri yatırıma hazırlık ve finanse edilebilirlik aşamasına gelmesi için destek amacı taşımaktadır. Araştırma ve yenilik projelerine sağlanacak risk finansmanına erişim koşullarını iyileştirmeyi ve bu yolla tematik yatırım platformları oluşumunu teşvik eder. Platformdan faydalanacak projeler Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altındaki büyük çaplı projelerdir. InnovFin Danışma Platformu’nun yenilikçi projelerin EIB ya da diğer finansal araçlara erişimi noktasında destek vermek için hayli geniş bir portföyü bulunmaktadır.

Danışma Platformu finansmana erişim noktasında zorluk çeken firmalara, Ar-Ge ve inovasyon projelerine risk finansmanına erişimleri noktasında projelerini nasıl yapılandıracaklarına dair destek sağlamaktadır.

InnovFin kapsamında hangi niteliklere sahip Ar-Ge ve inovasyon projeleri finanse edilir?

InnovFin Bilim: EIB finansmanından mevcut Ar-Ge ve Yenilik Programlar kapsamında fonlanan (EUREKA network projeleri, ERA projeleri ya da Euratom fizyon programı kapsamındaki projeler, KET projeleri gibi Ar-Ge ve yenilik projeleri) projeleri fazladan yatırım desteği olarak faydalanabilir.

InnovFin Emerging Innovator, InnovFin MidCap Garanti Fonu, InnovFin Kurumsal Araştırma Özkaynağı ve InnovFin KOBİ Garanti Fonu araçlarından faydalanmak için KOBİ ya da midcap’lerin “innovatif akran” konsepti taşıması temel kriterdir. Her bir finansal araç için temel kriterlere www.eib.org/innovfin sitesinden ulaşılabilir.

TR